ثواب عيادت بيمار
اخلاق معاشرت (1)
هر مؤمنى كه برادر مؤمنش را در بيمارى‏ اش عيادت كند، اگر صبح باشد هفتاد هزار ملك او را تشييع (بدرقه و همراهى) كنند و چون نزد او بنشيند رحمت [خدا] او را فرا گيرد و تا شب براى او استغفار كنند، و اگر شب باشد همين اجر تا صبح براى او خواهد بود . عيادت مريض اسلام دينى است اجتماعى كه افراد بشر را به اجتماع…