تکرار و تلقین
روش‌هاى تربيت كودك از ديدگاه حضرت امام خمينى(ره)
صابر محمدى‌ اگر بچه‌ها را نياوريد، اذيت مى ‌شوم‌ درباره انديشه حضرت امام‌ره سخن گفتن كار مشكلى است. مخصوصا در باب انديشه و روش‌هاى تربيتى ايشان، زيرا وسعت وجود، ظرافت فكر و انديشه حضرت امام‌ره در بخش تربيتى افكار ايشان تجلى يافته است. اگر براى افكار امام‌ره‌هرمى تصور كنيم، مسائل تربيتى در قاعده و امور ديگر …