تکامل برزخی
تکامل برزخی
شبهه وهابی­ها مدعی است کسی که از دنیا می ­رود، دیگر هیچ بهره ای از زنده ها به آنها نمی ­رسد. پاسخ شبهه یکی از مسایلی که در مسأله برزخ مطرح است جریان تکامل برزخی است، یعنی انسان در عالم برزخ از برکات و خیراتی که بعد از مرگ نصیب او می‌شود بهره‌ مند می‌گردد و چه بسا از نسل انسان فرد مؤمنی به دنیا بیاید و …