توليد
اقتصاد در خانواده (1)
قدمت ازدواج همپاى پیدایش بشر است. در نخستین نجواى رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند مى گوید: پروردگارا در برابر خود کسى را مى بینم که در دلم میلى و انسى به او احساس مى کنم و چون خداوند یگانه، نجواى بنده ى یکدانه اش را شنید فرمود: اگر او را مى خواهى از من بخواه و وصال او را از من طلب کن... (1) از این جر…