تلقين پذيرى
تاثیر نماز بر تلقین هاى سازنده روانى
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): الصلوه قربان کل تقی؛ نماز وسیله نزدیکى با تقوایان به خداست.      “ تلقین ” از گذشته هاى دور تا عصر حاضر، از پر راز و رمزترین و شگفتى بر انگیزترین، پدیده هاى انسانى، به شمار مى آمده است و از جمله مواردى است که منطق و دانش بشرى حتی در عصر “ انفجار علوم ” هنوز به توجیه …