تكامل معنوى
نقش تکامل معنوى زن در توسعه اجتماعى‏
اصولاً قبل از اسلام، زن، وضع رقت‏‌بار و اسف‏بارى داشت و تقریباً از همه حقوق، محروم بود. اسلام، به زن، حق زندگى، حق رفاه و آسایش، حق تعلیم و تعلم، حق مالکیت، حق مزد در برابر کار، حق شکایت از مرد، حق دفاع از حقوق خود، حق شرکت در امور اجتماعى و حق ... عطا فرمود: و در زمینه‏‌هاى مذکور هیچ گونه امتیاز و …
برهان عنایت و اثبات امامت
اشاره درنوشته‏ هاى پیشین دو قاعده‏ى لطف و امکان اشرف، براى اثبات اصل وجود امام (ع) مورد پژوهش و ارزیابى قرار گرفت . (۱) این نوشتار، از برهان عنایت و اثبات اصل وجود امام (ع) - به درازاى عمر بشرى و گستره ى جهان هستى (۲)- سخن مى‏ گوید. نخست واژه ى «عنایت» و تاریخچه و مفاد و برهان و پشتوانه ى عقلى و …