تقویت انگیزه
راه هاى رسیدن به موفقیت
 مقدمه قبل از شروع بحث لازم است اشاره اى به مفهوم موفقیت و ابزارهاى آن کنیم. سپس به فرق علاقه و استعداد بپردازیم و بعد ابزارهاى درونى و بیرونى موفقیت مورد بحث قرار خواهد گرفت. موفقیت(SUCCESS) مفهوم موفقیت یک امر نسبى (از فرد تا فرد از فرهنگ تا فرهنگ، و از مکتب جهان بینى و ایدئولوژى، تا مکتب فرق دارد…
نقش همت در رشد شخصیت
 اصولا معیار ارزش انسان، به اراده اوست. به مقتضاى همت انسان و ارج و قدر هر کسى به قدر همت اوست که عالى باشد یا دانى، بلند همت باشد یا دون همت.(۱) انسان با همت خویش اوج می گیرد، چنان که پرنده با بالهایش آسمان ها را در هم می نوردد. امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: «قدر و ارزش هر…