تقسیم مسئولیت
چگونه بر آینده مدیریت کنیم؟
مقدمه ای برادر تو همه اندیشه اى مابقی خود استخوان و ریشه اى گر گل است اندیشه تو گلشنى ور بود خارى تو هیمه گلخنى(۱) براساس نظریه موفقیت(انگیزش مبتنى بر موفقیت طلبی)، انسان ها هنگامى عملا به سطوح بالایى از بازدهى و کارآیى نائل می شوند که انگیزه کسب موفقیت و پیشرفت در آنان ایجاد شده باشد. به عبارتی دیگر، …