تفريح
اهتمام اسلام به تفریح
 تفریح در لغت: در لغت تفریح به معنى شادمانى کردن، شادمانى و خوشى است[۱] و با واژه هاى نزهت، تفرّج، فرح، راحتى و آسایش هم خانواده است. تفریح در فرهنگ اسلامى: در واقع در فرهنگ غنى اسلام تفریح از مراحل و اجزاء سیر تکاملى و رشد شخصیت فردى و اجتماعى انسان به حساب مى آید. به گونه اى که هر کسى از این قسمت(تفریح) …
تفريح از ديدگاه اسلام
 شهيد دکتر بهشتى قرنهاى متمادى به استناد برخى از روايات صوفيانه كه نمى‌تواند هيچ ارتباط اصيلى با قرآن كريم و با پيشوايان اسلام داشته باشد، تفريح كردن، نشاط در زندگى داشتن و امثال اينها را براى يك مسلمان ارزنده نقطه ضعف معرفى مى‌كرده‌اند.راه دورى نرويم يادم مى‌آيد كه در آغاز دوران بلوغ، حدود چهارده -…
اسلام و تفريح
اهتمام اسلام به تفريح تفريح در لغت:در لغت تفريح به معنى شادمانى کردن، شادمانى و خوشى است[1] و با واژه هاى نزهت، تفرّج، فرح، راحتى و آسايش هم خانواده است. تفريح در فرهنگ اسلامى: در واقع در فرهنگ غنى اسلام تفريح از مراحل و اجزاء سير تکاملى و رشد شخصيت فردى و اجتماعى انسان به حساب مى آيد. به گونه اى ک…