نوشته‌ها

شمع شمعون

درآمد: در میان زنان و مادران معصومان، نام «نرگس »تلالو و نورانیت  خاصى دارد، بانویى که در قسطنطنیه زاده شد و در قصر قیصر رو م  شرقی  جدپدری خود رشد کردوبه دلیل انتساب از سوى مادر به «شمعون صفا» آن حوارى نیک مسیح، «شهره شهر» فرزانگی  گردید. آن هنگام که سیزده بهار از عمر او می  گذشت، حوادث و تحولات …