تعامل فرهنگی
پدیده فرهنگ وارداتى روح و روان جامعه را آزار مى دهد
 حسن  آقایى به عنوان عرضه کالاهاى مد روز و از جنبه اقتصادى وارد مى شوند. اینان هم که ریل واردات را روغنکارى مى کنند، خود مصرف کننده نیستند، اما جاده صاف کن واردات ابزارهاى مختلط آداب و هویت هستند. نکته قابل تامل این که تولیدکننده و نه اینان واردکننده به صورت رودر رو و سرر است، مباحث فرهنگى و خوى هویتى جامعه…