تصويرى زيبا
تصويرى زيبا از رابطه همسران با يکديگر
 چنانچه بخواهيم رابطه نزديک معنوى و يا حقوق متقابل زن و مرد را نسبت به يکديگر تبيين نماييم ، شايد هيچ تصويرى گوياتر از آنچه قرآن در اين خصوص ترسيم نموده نباشد و تشبيه لطيف و تعبير ظريف قرآن در اين رابطه که در چند کلمه محدود خلاصه شده ، ما را از هر عبارت ديگرى در اين باره بى نياز مى سازد . خداوند متعال رابط…