تربیت معنوى
امام باقر(علیه السلام) و تربیت فرزند
تربیت، اساسى‏ ترین مساله انسان است که بدون آن، به سعادت دنیا و آخرت نایل نمى‏ گردد. معصومین(علیهم السلام) همچنان که در سایر ابعاد زندگى، چراغ هدایت پیروان خود بوده ‏ اند در زمینه تربیت ‏ نیز، بهترین و مطمئن ‏ ترین الگویند. این مقاله بر آنست تا نکاتى‏ از دفتر زرین دیدگاه ها و سیره تربیتى یکى از آن بز…