نوشته‌ها

فلوتن، ج. وان

Gerolf Van Vloten (۱۸۶۶ - ۱۹۰۳ م.) خاورشناس هلندى، که شاگرد دى خویه بود و به طور عمده درباره جاحظ پژوهش کرده ‏در سال ۱۹۰۰ کتابى با عنوان فیلسوف طبیعى عرب در قرن نهم: جاحظ، به زبان فرانسه‏ منتشر کرد. کتابهاى المحاسن و الاضداد  و البخلاء جاحظ را در سالهاى ۱۸۹۴ و ۱۹۰۰ در لیدن، همراه با مقدمه‏ هاى تحلیلى …