تحصیل بانوان
اصول راهبردى در نگرش به مسايل زنان (2)
اصل ششم: خانواده، نهادى محورى اصول راهبردى در نگرش به مسایل زنان(۲)«مرد مسلمان، بعد از نعمت اسلام، هیچ بهره‏ اى برتر از داشتن همسرى ‏مسلمان نبرده است; همسرى که نگاه به او براى شوهر مسرت‏ بخش است،فرمانبردار است، و در غیاب شوهر، حافظ خود و مال همسر است.» خانواده به عنوان یک نهاد اساسى در جامعه، یک اصل و…