تبعیض های جنسی
نقش مدرسه در جامعه‌پذیری دختران
 محمود بابا اوغلی چکیده مدرسه از جمله نهادهای مهم و مؤثر در جامعه‌پذیری افراد به خصوص دختران محسوب می شود. چگونگی و میزان مشارکت زنان در فعالیّت‌های اجتماعی و استفاده ی جامعه از توانایی‌های آنان در عرصه های مختلف زندگی، وابسته به نوع نگاه یک جامعه نسبت به این گروه جنسی می باشد. در این مقاله سعی شده است…