تاسوعا
معنی دقیق عاشورا و تاسوعا
معنی دقیق عاشورا، تاسوعا را با بیان دلیل شرح دهید؟ پاسخ: کتاب العین از خلیل بن احمد می‌گوید «عاشورا الیوم العاشر من المحرم. و یقال بل التاسع. کان المسلمون یصومونه قبل فرض شهر رمضان».(۱) یعنی عاشورا روز دهم از ماه محرم است و بعضی قائل هستند که روز نهم محرم می‌باشد و قبل از اینکه روزه ماه رمضان واجب ش…