نوشته‌ها

یوسف صدیق و سرگذشت او در دایره المعارف قرآنى مستشرقان‏+

اشاره‏ تعالیم هدایت‏‌بخش قرآن که چون شمعى فروزان، فراروى انسان‏هاست، از صدر اسلام تاکنون مورد توجه محققان علوم قرآنى قرار گرفته است. آنان حاصل پژوهش‏ها و تدبّرهاى خود را در مورد این کتاب آسمانى در قالب کتاب‏ها و دایرهالمعارف‏ها به جهان علم عرضه کرده ‏اند. از جمله آنها دایرهالمعارف قرآن (Encyclopaedia …