تأسیس
تاسیس شیعه در صفویه!
عده ای می خواهند تاسیس شیعه را به دوران صفوی در قرن دهم هجری در ایران بدانند غا فل از آنکه: دولت های شیعه در کشورهای عربی در شمال آفریقا مانند مغرب (مراکش) وتونس ودر مشرق مانند مصر وحلب قبل از آنکه صفویان در ایران به حکومت برسند ، وجود داشت . زیرا دولت ادریسی ها در مغرب در قرن دوم هجری، دولت فاطمی ها…