تأثیر الگو
تقليد و الگوگيرى
«انسانهاى بزرگ، مظهر، تجسم، عصاره يا نماينده جنبشها يا ادوار تاريخى هستند.[1]» پل ادواردز «وقتى در برابر روح بزرگ يک انسان قرار مى گيريم، گويى بر بالاى قله اى مرتفع ايستاده ايم و نسيمى که از دور دستها مى وزد، روح ما را به اهتزاز در مى آورد.» چرا انسان به الگو نيازمند است؟ و چرا جوانان بيش از ديگران، چنين نيا…