بیان احساس
هیجده راز درباره شخصیت مردان که زنان باید بدانند
اگر چه ویژگی های شخصیتی افراد، با هم متفاوت می باشد اما ویژگی هایی وجود دارد که بین برخی ها مشترک است. مثلا این که مردانی که در خانواده های سنتی پرورش یافته اند ممکن است در مورد احساساتشان صحبت نکنند در این جا، برخی نکاتی وجود دارد که به رفع سوءتفاهمات میان زن و مرد و به طور کلی بهبود زندگی آنان کمک م…