برنامه هاى پرورشى
نقش فعاليت هاى گروهى درتربيت علمى نوجوانان
 جواد آبسرى يكى از اركان اساسى دربرنامه هاى پرورشى فعاليت هاي گروهي، فعاليتهاى در فضاى آزاد در دامنه كوه جنگل دشت صحرا ودوراز بعضى ازامكانات وتسهيلات زندگى شهرى است. بديهي است هرچند تمدن ماشينى گسترش بييشترى پيدا كند، فرد موقعيت خودرا بيشتر فراموش مى كند كه واقعاً اوچه هست وچه ضعف هايى دارد وچه نيرويى در وجود ا…