بركات روزه
آثار و بركات روزه
عسكرى اسلامپور كريمى مقدمه خداوند متعال به مقتضاي ربوبيت خود، براي تربيت بشر و رساندن او به كمال شايسته خويش يك سلسله عبادات و وظايف اخلاقي معين فرموده است تا آدمي در سايه عمل به آن عبادات و به كار بستن وظايف به كمالي كه براي آن آفريده شده است.، برسد و بهره خود را از نعمات خداوندي به دست آورد؛ زيرا ت…