برخورد با والدين
شيوه برخورد با والدين
يكى از مسائل بسيار مهم و سرنوشت ‎ سازى كه جوانان بايد بدانند و به آن عمل كنند، مسئله حفظ حقوق و احترام و نيكى به پدر و مادر است كه خداوند متعال در قرآن مجيد، در آيات متعددى به رعايت اين حق اشاره فرموده و در سوره ‎ هاى بقره، انعام، اسرى و مريم، نيكى و احسان به آن دو را پس از اطاعت از خويش، لازم دانسته و چني…