بد گمانى
بدبینى و بد گمانى
از بیماریهاى خطرناک روانى، بد بینى و بد گمانى است که هر کس بدان گرفتار شود، ناراحتیها، رنجها، و دردها رد انتظار اوست. این بیمارى گاه چنان شدت مى یابد که شخص ‍ مبتلا، به هر چه مى نگرد و یا به هر چه فکر مى کند، مى کوشد نقص و یا عیبى در آن بجوید و نیکویی هاى آنرا از نظر دور کند؛ اگر ساختمانى شگفت، کتابى …