باورهای صحیح
خانواده‌ آسماني
 محمد شجاعي  ضرورت آشنايي با خانواده آسماني ضرورت آشنايي انسان به وطن اصلي و خانواده هاي آسماني اش و اينکه انسان بداند اصل و ريشه اش چيست، چگونه به اينجا آمده، قبلاً کجا بوده و به کجا خواهد رفت، موضوع بسيار مهمي است. اگر انسان شناختي از خانواده هاي آسماني اش نداشته و صرفاً با خانواده زميني اش زندگي…