باقر علیخانى
دیدگاه قرآن درباره صرفه جویى و مصرف
باقر علیخانى صرفه جویی به مفهوم مصرف چیزى به شکل درست و مناسب آن است. این مساله برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز مى تواند تاثیرگذار و سرنوشت ساز باشد. با این همه صرفه جویى علاوه بر اینکه در حوزه اقتصاد شخصى معنا و مفهوم مى یابد در حوزه اقتصاد عمومى…