نوشته‌ها

دین‏ پژوهى در غرب

اشاره: امروزه همواره بحث از تغییر و تحول است. تحولی فراگیر که به زعم عده ای، در ثابت ترین معیارهای بشری رسوخ نموده است و بسان موریانه ای، پایه های ثبات را در حیات انسان متزلزل می‌سازد. در نظر معتقدان به این فرایند، هیچ یک از معارف بشری در برابر این تغییرات، تاب مقاومت نخواهد داشت وحتی ارزشهای مقدس و…