اکس پارتى
لذت شوم
سيما فراهانى گزارشى از عواقب استفاده از قرص هاى روان گردان در بين جوانان با سرعت زياد مسافت بزرگراه را طى مى کرد. آنقدر سرعتش زياد بود که از کنار تمام ماشين ها مثل باد مى گذشت. دوستانش هر کدام از داخل اتومبيل مشغول به کارى بودند يکى خوابيده بود و آن يکى بلند بلند مى خنديد. همانطور که با سرعت…