ايران
پوشش زنان در ایران (۲)
گفتار دوم؛ تاریخچه پوشش در ایران بدون تردید جهان بینى و انسان شناسى هر فرهنگ و مکتب، نقش اساسى و مهمّى در انتخاب نوع و کیفیت پوشش دارد. تاریخچه پوشش در ایران نیز پیوندى عمیق با حجاب، به معناى پوشش کامل و زیبایى شناسى و زیبایى دوستى دارد. سرزمین ایران سرآمد زیبایى ها و ظرافتهاست، مردم ما حامل فرهنگى عم…