اه9ل بیت
فضایل اخلاقی امام حسین (علیه السلام).
اشاره: «شجاعت»، از نشانه های مردانگی و از فضایل و کمالات هر فرد به حساب آید. قرآن مجید و روایات اسلامی، این ویژگی را از علایم ایمان دانسته، واجدین این صفت را در شمار برترین ها معرفی نموده اند. شکی نیست که رسول اکرم، در تمام فضایل و کمالات انسانی، از جمله شجاعت، سمبل جامعه بود. او در مورد امام حسین (علیه الس…