اهداف تربیتى‌
روش‌هاى تربيت كودك از ديدگاه حضرت امام خمينى(ره)
صابر محمدى‌ اگر بچه‌ها را نياوريد، اذيت مى ‌شوم‌ درباره انديشه حضرت امام‌ره سخن گفتن كار مشكلى است. مخصوصا در باب انديشه و روش‌هاى تربيتى ايشان، زيرا وسعت وجود، ظرافت فكر و انديشه حضرت امام‌ره در بخش تربيتى افكار ايشان تجلى يافته است. اگر براى افكار امام‌ره‌هرمى تصور كنيم، مسائل تربيتى در قاعده و امور ديگر …
تعليم و تربيت، جايگاه و عملكرد آن
تعليم و تربيت پيش از آنكه متكفل آبادانى جهان باشد، خانه دل و كاشانه نگاه آدمى را ويران مى سازد و ديگر بار بر خرابه هاى آن بنايى نو برمى كشد. بنايى كه ساختار آن با معمارى پيشين متفاوت است. از اين رو نمى توان جايگاه آن را در راستاى ديگر سازمانهاى اجتماعى، مدنى و حتى سياسى قرار داد. زيرا اينها خود تحت ت…