انسى نوش ‏آبادى
زنان و شيوه‏ هاى جلب محبت همسر
 پيشگفتار وجود مهر و محبت و تداوم آن بين همسران، ضامن سعادت ايشان است، نيز باعث ايجاد خانواده‏ اى سالم و پرورش نسلى پاك در فضايى گرم و آرام، در نتيجه ايجاد جامعه ‏اى سالم و شاداب مى‏ شود، بنابراين شايسته است در باره اين امر مهم تحقيقات ارزشمند و مطالعات فراوانى صورت بگيرد و نتايج آن در اختيار عموم،…