نوشته‌ها

اروپا و اسلام ؛ تاریخی از سوء تفاهم

این کتاب در چارچوب تلاش شماری از متفکران و نویسندگان غربی برای تحقیق در روابط تاریخی میان اسلام و غرب می گنجد و هدف از آن روشن ساختن عوامل سوء تفاهم میان مسلمانان و اروپاییان برای رسیدن به فهمی بهتر از این مرحله تاریخی است که برخی صاحب نظران آن را نقطه اوج نگرانی غرب از گسترش اسلام و جنبش های اسلامی و به ویژه پس …