نوشته‌ها

آغاز آفرينش از ديدگاه امام على (ع)‏

سخن على (عليه السلام) درباره ى آغاز آفرينش از منبع جوشان قرآن كريم سرچشمه گرفته و با آيات قرآن كاملا هماهنگ است، بنابر اين در اين نوشته ما هر دو را باز مى كاويم. ليكن جهت يادآورى و سنجش ميان نظر دانشمندان گذشته تا عصر حاضر، نخست اشاره اى گذرا به نكات برجسته گفتار پيش خواهيم داشت، از اين رو: جهان…