نوشته‌ها

بایسته هاى اخلاقى یاران حضرت مهدى (عج) :

اشاره: فرهنگ انتظار بایسته هایى دارد که بر دو نوع است. اول بایسته هاى نظرى که شامل شناخت نظرى و همه جانبه مهدویت و انتظار و نیز مطالعه در احوال و تاریخ زندگى حضرت مهدى (عج ) آن پیشواى بزرگ است. دوم بایسته هاى عملى که ایجاد رابطه عاطفى و معنوى با وجود مقدس امام زمان (عج ) پیروى از فرمانهاى او و آراستگى ب…