اميرحسين فرج نژاد
اهميت مسجد وارتباط آن با نماز
اميرحسين و كميل فرج نژاد اي مهربان خداي، گم گشته‌ام تو بودى كردم چو ديده باز، ديدم به آسمان و زمين و به بام و به در، تابنده نور توست، هرجا ظهور توست، ديدم به هيچ نقطه تهى نيست جاى تو، خوش مي‌درخشد از همه سو، جلوه‌هاى تو، اى مبدأ وجود از كثرت ظهور نهان گشتى و نهان شد كه كيست، از هر چه ظاهر است، تويى آشكا…