الگوی اسلامی زن
تغییر سبک زندگی بر محور تغییر نگرش نسبت به زنان
هر موجودی در جهان بر اساس حکمت و عدالت خداوند هم منظور و هدف و غایت و چرایی خاص خود را در خلقت دارد و هم درجایگاه متناسب خود در زنجیره ی تعامل با خلقت قرار گرفته است. در میان موجودات خلقت انسان توسط احسن الخالقین بیش از سایر موجودات به حکمت و عدالت پیچیده شده و راز و رمز الهی گرداگرد او را گرفته اس…