الگوى مصرف‏
اسلام و الگوى مصرف‏
 احمد حيدری اداره زندگى دنيايى و نحوه دخل و خرج در زندگى مادى تأثيرى گريزناپذير و حتمى بر حيات جاويدان در سراى آخرت دارد بدين جهت «چگونگى مصرف و هزينه كردن اموال» از مباحث مهم دينى است. كتاب اسلام و الگوى مصرف كه حاصل پژوهش جناب دكتر علیاكبر كلانترى است؛ در همين راستا سامان يافته و به بازار عرضه شده و در جش…