الگوى تربيتى
الگوى تربیتى اقتصادى بانوان در قرآن
الگو در تربیت اقتصادى هر چند موارد نادرى را می‏ توان فرض کرد که فعالیت‏ هاى اقتصادى به صورت فردى است، ولى بیشتر فعالیت‏ هاى اقتصادى با تعامل اجتماعى همراه است. قرآن کریم در تربیت بانوان، در ابعاد اقتصادى، ضمن صحه گذاردن بر تلاش اقتصادى آنان، به نکات قابل توجهى در مورد چگونگى فعالیت‏ هاى اقتصادى بان…