افعال اختیاری
معناى حقيقت فعل و حکم خداوند متعال
مقدمه: يکى از شاخه  هاى توحيد، توحيد درحاکميت است قرآن مجيد در ضمن آياتى بيان مى دارد که مراد از توحيد در حاکميت چيست. ما اين آيات را همراه با تفسير آن به قلم علامه طباطبايى تقديم مى داريم. فعل خداى تعالى و حکمش نفس حق است، نه اينکه مطابق با حق و موافق با آن باشد. توضيح اينکه: هر چيزى وقتى حق است که در…