افت تحصیلى
تأثير بازى ‏هاى رايانه ‏اى بر شخصيت كودكان‏
مهرنوش اكبرى‏ بازى، كه به معنى تلاش و فعاليت لذت‏بخش و خوشايند و مفرّح است، براى رشد همه جانبه كودك ضرورت تام دارد. نخستين گروهى كه كودك بعد از خانواده در پيش رو دارد گروههاى بازى دوران كودكى است كه از اين طريق كودك احساس تعلق به گروه و عضويت در آن را دارد. از خصوصيات كودكان، فعال بودن، خوشحالى، خيا…