نوشته‌ها

فلسفه زکات در قرآن‏

چکیده فلسفه عالى اجتماعى زکات و سایر شقوقش، صدقات و کفارات و زکات فطر، توسط قرآن مجید بیان گردیده که آن اجتناب از خطریست که مبادا عده اى مال را در انحصار خود بیاورند و پیوسته آن را تنها میان خود به جریان اندازند و نتیجه آن شود که فقرا پس از مدتى انباشتن کینه و رنج محرومیت در دل هاى خود، با حالى عصیا…