اضطراب در کودکان
ترس كودكان تا كجا طبيعى است
هيجان‌ها، واکنش‌هاى کوتاه مدت روانى، فيزيولوژيکى هستند که منشا ايجاد آنها به‌طور معمول بيرونى است ولى به ندرت يک عامل درونى را نيز مي‌توان در ايجاد يک هيجان خاص موثر ديد حالت‌هايى مثل ترس، اضطراب، غم، شعف، خشم و... هيجان. وقتى کودک مي‌گويد مي‌ترسم، ما از او مي‌پرسيم که از چه چيز مي‌ترسى و او مي‌گويد من ا…