نوشته‌ها

سیر تکامل متون درسى و مدارس فقهى

اشاره: تحول و نواندیشى به یکى از دغدغه هاى جدّى حوزه هاى علمیه، به ویژه علما و فضلا تبدیل شده است. برخى گمان مى کنند که سخن از تحول، سخن جدیدى است و همین برداشت غلط باعث نوعى مقاومت در برابر آن شده است. در این مجال به دنبال آن بودیم تا تلاش و کوشش علماى شیعه را از آغاز عصر غیبت تاکنون در راستاى تحول…