اصالت فرد
قرآن و حقوق انسان
محمد بهرامى عصر رنسانس، عصر جداانگارى علم و دين و تفكيك قلمروهاى آن دو است. در اين دوران، بسيارى از دانشمندان و متخصصان غرب به ويژه آنان كه از برخورد نادرست ارباب كليسا با نخبگان علمى ناخشنود بودند به نسبت سنجى ميان علوم مختلف با دين پرداختند. ييكى از مسائلى كه در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مسأله حق…