اسلام و غرب
اروپا و اسلام 6
برنارد لوئيس اشاره: در شماره‏ هاى 25-21 ماهنامه «اسلام و غرب‏»، بى بحث در مورد مفاهيم اروپا و اسلام، تفاوت اسلام و مسيحيت، ديدگاههاى اين دو نسبت‏به يكديگر، جنگها و درگيريهاى آنها، تاثير متقابل جنگهاى صليبى بر اروپا و جهان اسلام، پيروزيهاى متناوب دو طرف عثمانى و اروپا در جنگها، تقابل تمدنى اروپا با اسلام، وضعيت ج…
تبيين مفاهيم اسلام و غرب و فهم صحيح رابطه آن دو
هيچ اصطلاحى مثل دو اصطلاح «اسلام و غرب‏» مبهم و پيچيده نم ‏باشد، البته اين آميختگى و ابهام را مى ‏توان از سوء برداشت و يا سوء فهم دانست، زيرا اولا اسلام را نمى ‏توان در مقام مقايسه با غرب قرار داد; چرا كه اسلام بار عقيدتى - دينى داشته، ولى غرب از نوعى بار سياسى - اقتصادى برخوردار مى ‏باشد. از اين …