استنباط
شیوه های اجتهاد پویا در آموزه های امامان معصوم
اشاره: یکی از شبهاتی که در مبانی اجتهاد شیعی مطرح می گردد، این است که فقه شیعی، با وجود محدودیت منابع، چگونه توانایی پاسخگویی به مسائل مستحدث را درمسیر توسعه داراست؟در پاسخ به چنین سوالاتی برآنیم که به ارائه اسلوب اجتهاد در آموزه های امامان معصوم بپردازیم. و اهمیت نظام اجتهادی غنی را که در عین برخوردار…
حجیّت اجتهاد
اشاره: رسیدن به کمال متوقف بر انجام فرامین خداوند متعال است و انجام فرامین خداوند، متوقف بر شناخت آن فرامین است؛ علم فقه وظیفه‌ی شناخت فرامین خداوند را بر عهده دارد و عمل فقیه، اجتهاد بوده و دیگران موظف به تقلید از او یا عمل به احتیاط هستند؛ فرآیند اجتهاد و تقلید پیشینه  ای بس طولانی دارد و تا عصر رس…
ادوار فقه شیعه
 اشاره ای کوتاه به برخی از ادوار فقه شیعه: ۱ـ دوره تشریع: این دوره از زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) آغاز می شود و تا پایان غیبت کبری (۳۲۹) ادامه می یابد. و این دوره علاوه بر معصومان (علیهم السلام) علمای مذهب هم، به بیان و استنباط احکام می پرداختند و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اصحابش را به اجتهاد…