استقلال مالى
پنج چالش اصلى زنان و دختران در ایران و جهان
بنابر باور بسیارى از صاحب نظران، انسان، محور توسعه ى پایدار است و جامعه اى مى تواند توسعه یابد که همه ى افراد آن، ظرفیت توسعه پذیرى را داشته باشند و راه ها و روش هاى مناسب براى حصول توسعه ى پایدار را بیابند. بنابراین، تا زمانى که به زنان کشورمان به عنوان نیمى از نیروى انسانى در روند توسعه، توجه کافى مبذول…