استاندارد زندگی
ضرورت صورت‌برداري ازدرآمد و مخارج
 ليلا فاضل راه‌هاي افزايش بودجه خانواده... تقسيم بودجه خانواده بر پايه ميزان درآمد و مخارج زندگي اغلب در ميان قشرهاي مختلف خانواده‌ها از درجه اهميت متفاوتي برخوردار است. به‌طور مثال، خانواده‌اي که همه افراد آن و يا اکثر آنها شاغل هستند و يا به نوعي با آمار و ارقام ۳۶۳۷۴۵۸۳۲سروکار دارند نسبت به خانوا…